share

G&V Royal Mile Hotel Edinburgh

1 George IV Bridge
Edinburgh EH1 1AD
UK
T: +44 (0)131 2206666
F: +44 (0)131 2266660
info@gandvhotel.com


Bar

Bar<br />

T: +44 (0)131 2206666
F: +44 (0)131 2266660
bar@gandvhotel.com

View Bar

Spa

Spa<br />

T: +44 (0)131 2206666
F: +44 (0)131 2266660
spa@gandvhotel.com

View Spa